Bueager 5

Sagsnr. 12819064

4130 Viby Sjælland

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

Køb

334 m²

1.632 m²

C

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

3.200.000 kr.

9.581 kr.

0 kr.

0 kr.

Hent prospekt

Projektejendom i OFFENTLIGT UDBUD - ÅBENT HUS 07.08 kl. 10.00

ÅBENT HUS 13.08.2019 kl. 15.00

Sjælden mulighed for købe den tidligere SFO i Dåstrup.

Ejendommen, der er opført i 1980 i mursten, ligger i et boligområde i Dåstrup med den lokale skole som nabo og 5 minutter til Viby Sj. station og indkøb.

Ejendommen har tidligere fungeret som SFO og er indrettet med indgangsparti/vindfang, stort alrum med dejlig ovenlys, åbent køkken mod syd og toiletter mod nord, personalerum og fire stuer med hver sit grupperum.

Roskilde Kommune har givet en principiel tilladelse til ændring til dobbelthus inden for den eksisterende bygningskrop.

Rammeplan der er gældende for området hvori ejendommen ligger, beskriver hvilke muligheder der evt. kan være udvikling og/eller ombygning af ejendommen.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.

Offentligt udbud:
For Roskilde Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Roskilde Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Overtagelsesdag:
Ejendommen overtages d. 01.11.2019 kl. 12.00

Tilbudsfrist:
Tilbud afleveres fysisk i en lukket kuvert - mærket "Tilbud - Bueager 5, Dåstrup" til

Nordicals Sjælland P/S, Allehelgensgade 8A, 4000 Roskilde

senest den 12.09.2019 kl. 12.00

Det bemærkes, at der ikke vil være mulighed for at overvære åbningen af de afgivne bud.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket". Afgivet købstilbud vil være gældende til 26.09.2019 kl. 12.00

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.660,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra budsum på stor kr. 3.200.000 og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for
ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Tonny Olsen

ton@nordicals.dk

+4520207268

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top