Fire bæredygtige faktorer driver udviklingen i København


Ejendomsmarkedet i København har oplevet en markant vækst i de senere år. Afmatningen, som ramte markedet i sidste halvdel af 2022, præger dog stadig investeringsaktiviteten, men prognoser indikerer, at det vil stabilisere sig i løbet af 2023, mens væksten vil vende tilbage i 2024. En vækst, der i høj grad vil blive drevet af den bæredygtige udvikling – og vel at mærke i den bredeste definition af begrebet.
”Bæredygtighed er mere end blot et buzzword. Det er et grundvilkår for den fremtidige vækst. Investeringer i bæredygtige aktiver for både danske og internationale investorer vil derfor drive udviklingen på det københavnske ejendomsmarked. Det gælder ikke alene inden for miljø og klima, men også hele det sociale felt. For som en af verdens mest levevenlige byer står København stærkt på netop dette felt.”

Erik Andresen | Administrerende direktør i Nordicals A/S

En frontløber i den grønne omstilling

København er internationalt anerkendt som en frontløber i den grønne omstilling. Byen har allerede reduceret sin CO2-udledning med 80% og er dermed langt foran det nationale klimamål på en 70% reduktion i 2030. Dertil kommer, at byen har fuldt fokus på at blive CO2-neutral i løbet af de kommende år. Det stiller skærpede krav til ejendoms- og byggebranchen, der i dag står for 30% af den samlede CO2-udledning på landsplan, og det øger tilsvarende interessen for grønne initiativer og investeringer. Det afspejles i de projekter, som er planlagt til byggestart i København i de kommende tre år. For mere end 40% af projekterne forventes at blive certificeret i henhold til DGNB, BREEAM eller Svanemærket. Det svarer til en samlet investeringssum i grønt byggeri på mere end 30 mia. kr. – og vel at mærke alene inden for bolig og kontor.

Bæredygtighed er dog mere og andet end CO2-reducerende initiativer og investeringer. Herunder stiller vi derfor skarpt på fire faktorer, der sammen med den grønne omstilling vil bidrage til at drive den bæredygtige udvikling på det københavnske ejendomsmarked.

1. Livskvalitet

København er anerkendt som en af verdens mest levevenlige storbyer. Det viser flere internationale rapporter, som samtidig viser, at det gør byen i stand til at tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere – faktisk den tredje bedste storby i verden ifølge det internationale analyseinstitut Expat Insider. Det gør byens ejendomsmarked interessant for danske og internationale investorer, da det bidrager til at drive en positiv, demografisk udvikling af ressourcestærke borgere. For mens prognoser viser, at antallet af studerende har toppet, så vil antallet af børnefamilier og seniorer vokse i de kommende år. Bag byens høje livskvalitet og heraf afledte udvikling i demografien står en holistisk byplanlægning med rekreative byrum, et veludviklet sundheds- og uddannelsessystem og en stærk infrastruktur med et vidtforgrenet netværk af offentlige transportmuligheder.

2. Cyklisme

62% af københavnerne cykler dagligt til arbejde eller uddannelse. Det gør de via byens 400 km cykelstier, der også inkluderer flere cykelbroer. Cyklen er således et centralt led i byens infrastruktur, hvorfor den også har indvirkning på markedet for ejendomsinvesteringer. For ifølge rapporter har Københavns investering i en velfungerende og vidtforgrenet cykelinfrastruktur bidraget til at øge efterspørgslen på boliger i byens centrum, samtidig med at boliger i bydele med en god cykelinfrastruktur har en højere værdi end dem uden. Som investor er det derfor vigtigt at have øje for den lokale cykelinfrastruktur, da den har en dokumenteret effekt på den enkelte ejendoms lejepotentiale og værdiansættelse. Derudover kan investorer, ud over ejendomme, overveje at investere i infrastrukturprojekter, der fremmer cyklisme, da det understøtter byens politiske visioner og dermed vil være et langsigtet aktiv med gode perspektiver for afkast og værdiforøgelse.

3. ESG 

ESG gælder de forhold i en virksomhed, der vedrører dens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Fra 2024 vil større virksomheder (>500 ansatte) blive omfattet af et nyt bæredygtigt lovkrav i form af en ESG-rapportering. Et lovkrav, som vil påvirke hele brancher – heriblandt også ejendomsbranchen – da rapporteringen stiller krav til virksomhedernes værdikæder og dermed deres leverandører. Allerede nu er ESG dog højt prioriteret blandt flere danske og, ikke mindst, internationale investorer. Prognoser viser samtidig, at 70% af investorerne forventer, at ESG vil tage til i styrke i de kommende år, hvorfor det vil blive en endnu højere prioritet i deres ejendomsinvesteringer. Det gælder særligt i København, hvor internationale investorer udgør en stor del af markedet. I 2022 udgjorde de således 48% af det samlede transaktionsvolumen.

4. EU's taksonomiordning

Ligesom ESG vil EU’s taksonomiordning fremme den bæredygtige udvikling. For med taksonomiordningen, der trådte i kraft i 2022, opstilles fælles krav til og kriterier for bæredygtige investeringer på tværs af hele EU. Det giver internationale investorer mulighed for at identificere bæredygtige investeringsmuligheder mere præcist og skabe en mere ensartet forståelse af, hvad der udgør en bæredygtig ejendom. Efterspørgslen på ejendomme, som lever op til de nye taksonomier, forventes derfor at stige i de kommende år. For som bæredygtige aktiver vil de i fortsat højere grad stå som stærke investeringscases. Det gælder særligt i København, hvor internationale udgør en stor del af markedet. I 2022 udgjorde de således 48% af det samlede transaktionsvolumen.

Corporate finance

Investering i bæredygtige ejendomme involverer ofte komplekse, finansielle konstruktioner, hvor man skal være bevidst om de muligheder, man kan udnytte som investor. Corporate finance er derfor en integreret del af vores rådgivning, så vi ikke alene hjælper investorer med at identificere deres finansielle muligheder, men også med at inddrage de rette eksperter til at måle den miljømæssige og sociale påvirkning af deres ejendomsinvesteringer, herunder CO2-aftryk og livscyklusanalyse, som med indførelsen af ESG-rapportering og EU's taksonomiordning er blevet lovkrav i alle brancher og dermed også i ejendomsbranchen.

Til top