Blistrup Nord

Sagsnr. 12-8230

3230 Græsted

Ejendomstype

Grund

96.939 m²

Årlig driftsudgift

4.206 kr.

Hent prospekt

Jordstykke til boligbebyggelse

Blistrup Nord er et byudviklingsområde på ca. 9,7 ha i den nordvestlige del af Blistrup. Området ligger mellem Bjørn Andersens Vej mod syd og Udsholtvej mod nord.

Terrænet er kuperet og skrånende fra nordøst mod sydvest, hvilket betyder at der er udsigt fra den nord-østlige del af området samt fra midten af arealet. Derfra er der udsyn til Blistrup kirke og Blistrup mølle hen over boligområderne mod syd. Mod nord ses den nærmeste bebyggelse i Udsholt landsby og kysten kan anes fra de højest liggende områder.

Der er mulighed for opførelse af enfamilieshuse, dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse (åben-lav og tæt-lav bebyggelse.) Dobbelthuse skal opføres ved, at der bygges over skel, således at der fremstår boliger med karakter af dobbelthuse. Derudover må ingen bebyggelse være over 8,5m eller 2 etager. Arealet ligger i dag i landzone og overgår til byzone ved fremtidig udarbejdelse af lokalplan.

Budvilkår

Blistrup Nord, et nyt boligområde, udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Byrådet i Gribskov Kommune. Arealet udbydes på pris alene med en vejledende pris på 50 kr./m² grundareal. Der kan bydes på hele eller dele af arealet.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner både ekskl. og inkl. moms (DKK).

Købstilbuddet med tilhørende kort projektbeskrivelse og tidsplan skal sendes i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Blistrup Nord" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse og tidsplan, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Køber skal stille med professionel rådgiver i forhold til projektbearbejdning. Rådgiver skal have dokumenteret erfaring med byudvikling, lokalplanlægning og projektering af byggeri.

Når købsaftalen er underskrevet, skal køber udarbejde et skitseprojekt indenfor rammerne af kommunens Krav og Ønsker til områdets udvikling. Egentlig byggeretsgivende lokalplan vil blive udarbejdet i samarbejde med køber for købers regning, hvorfor køber gøres særligt opmærksom på at handlen er betinget af udarbejdelse af ny lokalplan.

Læs mere

Simone Holm

sho@nordicals.dk

+4550926167

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top