Dybekær 10-12

Sagsnr. 1216852

4281 Gørlev

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

Køb

555 m²

2.391 m²

C

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

1.250.000 kr.

2.252 kr.

0 kr.

Velbeliggende et-plans byggeri

For Kalundborg Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Ejendommen:
Den samlede ejendom, som er beliggende for enden af lukket villavej i Gørlev, består af to fritliggende bygninger i et plan, opført i 1989 i røde mursten med rødt tegltag. I alt 512 m² som har haft anvendelse til institutionsformål, men nu er helt tomme og til købers disposition. Bygningerne har udformning som et "T" og kan evt. indrettes med hver 2-3 boliger i h.t. nærmere byggeansøgning. Herudover er der opført pæne udhuse med velanvendelige depotrum. På ejendommen forefindes også en pavillonbygning som har haft anvendelse for personalefunktionen på stedet.

Bygningerne har selvstændige forsyninger med eks. naturgasfyr i begge enheder. Bygningerne har stort set samme rumfordeling, men der er forskel på standen.

Købstilbud
Ejendommen udbydes til en vejledende minumspris på kr. 1.250.000,-. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den angivne vejledende pris.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud. Ligeledes kan købstilbud ikke betinges af generelle rådgiverforbehold eller finansiering m.m. og budgiver opfordres til forinden afgivelse af bud til at indhente økonomisk rådgivning. Såfremt der er forhold, som ikke har kunne afklares inden afgivelse at købstilbud, skal dette fremgå af købstilbuddet, idet der udtrykkelig gøres opmærksom på, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende rådgivergodkendelse, og kun hvis der er konkrete omfattende undersøgelse, der ikke har kunnet afklares indenfor budfristen. Kalundborg Kommune er berettiget til at afvise betingede købstilbud.

Tilbudsfrist:
Tilbud afleveres i lukket kuvert - mærket "Tilbud" - Dybekær 10-12, 4281 Gørlev" til Nordicals Sjælland P/S, Nygade 6, 1.tv., 4200 Slagelse, senest fredag, den 22. november 2019 kl. 12.00. Tilbuddet skal
være skriftligt og fortroligt, f.eks. sendt ved sikker e-mail, anbefalet post eller personlig levering. De bydende har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.


Overtagelsesdag efter aftale.
Med overtagelsesdagen som skæringsdag skal der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. Der skal løbende ske refusion af ejendomsskatter, indtil den solgte ejendom efter vurdering pålignes egne ejendomsskatter. Den solgte ejendom henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende.


Købesummen
Købesummen skal erlægges kontant ved indsættelse på kommunens konto, senest på overtagelsesdagen, som aftales indbyrdes mellem køber og sælger. Handelen er betinget af arealoverførsel af vejarealet og indbetaling af købesummen.


Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er ikke beregnet og fordelt, da den er afhængig af budstørrelse.

Købers kapitalbehov i forbindelse med handlen:
Købers kapitalbehov er ikke opgjort.


Købers handelsomkostninger:
Køber afholder alle omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Køber er forpligtiget til at lade en bestallingshavende advokat udarbejde skøde og refusionsopgørelse.

Udstykning:
I forbindelse med nærværende handel sker der udstykning afvejareal på ca. 388 m2. Den solgte ejendom vil blive angivet med skelpæle for sælgers regning. Der sker ingen købesums regulering ved arealafvigelser.

Sti på grunden:
Der er på grunden anlagt en sti, hvor Kalundborg Kommune vil få udarbejdet en deklaration som skal sikre offentligheden adgang til stien.

Udstykningsomkosninger:
Sælger betaler alle omkostninger til landinspektør i forbindelse med udstykning af vejarealet.


Særlige forhold:
Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommen opfordret til at søge økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger og attester om ejendommen med sine sagkyndige rådgivere.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssig afslag i købesummen. Mangler der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende. Køber har endvidere modtaget vedligeholdelsesplan og køber overtager ejendommen således uden ansvar for sælger.

Sælger gør udtrykkeligt opmærksom på, at der er problemer med taget, som er fejlkonstrueret. Undertaget er i en meget dårlig forfatning og er mange steder gennembrudt, så der kommer vand ind flere steder. Desuden er der problemer med skotrenderne, der ligeledes giver gennemtrængning af vand.

Problemerne med taget har afstedkommet gennemtrængning af vand igennem loftet og ned på gulvbelægningen. Isoleringen skal formentlig udskiftes i samme forbindelse.

Køber må påregne, at hele taget skal afmonteres og pålægges forfra, så der opnås en korrekt konstruktion.

Ejendommen sælges med ovenstående problemer uden at køber kan gøres sælger, medvirkende erhvervsmægler eller andre ansvarlige herfor, idet der er taget højde herfor i købesummen.


Køber erklærer at dennes købstilbud er afstemt efter ovennævnte.


Langs det vestlige skel af matriklen står fem parklamper, hvor der fra Kalundborg Kommunes side ikke er noget krav om, at de skal være tændt. Køber vælger derfor selv om de skal blive stående eller nedtages.


Bilag, som kan rekvireres som Nordicals Sjælland P/S:
Købstilbuds blanket
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme
Tingbogsattest
Servitutter
Kommuneplan G1.B08
Kort udstykning vej 388 m2
Kort med angivelse af sti
Vedligeholdelsesplan af d. 25.08.2014, sidst revideret d. 21.01.2019.
Ejendomsdatarapport af d. 23.05.2019 med bilag incl.
appendix
BBRmeddelelse
Ejendomsskattebillet 2019
Forureningsattest
kort over vejforsyning
Resume
Vurderingsmeddelelse
Tegninger

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top