Annebjerg Stræde 1, Annebjerg
4500 Nykøbing Sj

Sagsnr. 11822140

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

3.382 m²

27.975 m²

C, F

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

0 kr.

0 kr.

OFFENTLIGT UDBUD FOR ODSHERRED KOMMUNE

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af Kommunens henholdsvis Regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Ejendommen:
For Odsherred Kommune udbydes Annebjerggård Hovedgård som er smukt beliggende i landzone lige udenfor Nykøbing by, og som nabo til Hempels Glasmuseum/Anneberg-samlingerne og direkte til Isefjorden og Annebergskoven.

Museum Vestsjælland har pt. en lejeaftale på hele ejendommen, og museet skal have vederlagsfri rådighed over ejendommen i 3 år efter købers overtagelse.

Grunden på 27.975 m² er afgrænset af Annebjerg Stræde mod nord, af Egebjergvej mod øst, af Anneberg Skov m.v. mod syd, og parklignende naboejendom mod vest, og er med bl.a. stor perlestensbelagt gårdsplads, og et parklignende haveanlæg.

På ejendommen findes en række bygninger, hvoraf 4 er bevaringsværdige, ligesom en del træer er registreret med bevaringsværdig, jf. Lokalplanen.

Hovedbygningen er en præsentabel, herskabelig ejendom opført i 1778 med senere ombygninger, og er bevaringsværdig. Bebygget areal 223 m², og samlet areal 446 m², og herudover uudnyttet tagetage - hele arealet er registreret som erhvervsareal. Anvendes i dag til museets administration, samt til mindre del af museets udstilling. Bygningen er indrettet med mange værelser/stuer, mindre køkken, fyrrum med oliefyr, badeværelse og 1. salen med diverse rum i forskudte niveauer. På syd-siden er tegltaget udskiftet indenfor de seneste år, ligesom en del af vest-gavlen er renoveret. Alle vinduer er originale småsprossede enkeltlags glas med fortsatsrammer.

Dobbelthus - opført i 1928 beliggende ved grundens syd-vestlige hjørne - og er BBR-registreret med 2 boliger på hhv. 109 m² og 90 m². Den ene bolig udlejet til en årlig leje på kr. 46.900. Bygningen er registreret som bevaringsværdig.

Stor oprindelig staldbygning/længe er opført i 1923, og med bebygget areal på 915 m², og anvendes i dag dels til oplag, dels til diverse projekter. Bygningen er registreret som bevaringsværdig.

Stald/længe på 344 m², oprindeligt opført i 1670 som svinehus, og eneste bygning med stråtag, og beliggende i grundens sydlige del og opført i vinkel. En del af længen anvendes til lager, mens en del er ombygget til skolestue/værksted for Naturskolen. Er registreret bevaringsværdig.Øvrige bygninger er ikke med bevaringsværdi, og omfatter hal/lade på 751 m², udstillingshal på 273 m², "Hønsehus" på 98 m² samt to boliger beliggende mod Egebjergvej med adressen "Egebjergvej 160" - til nedrivning og/eller totalrenovering.

Da hele ejendommen er beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje skal ændret anvendelse m.v. godkendes af Kystdirektoratet.

Køber undersøger selv om muligheden for eventuel anvendelsesændring på ejendommen. Køber undersøger og indhenter selv diverse tilladelser mv. og afholder selv udgifter til eventuel ny lokalplan (+ tillæg til kommuneplan) i forhold til købers ønskede anvendelse.

Overtagelse m.v.:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift på accepteret købstilbud.

Køber har dog mulighed for at disponere over ejendommen før overtagelsesdagen under forudsætning af, at samtlige handlens betingelser m.v. er opfyldt. Nærmere herom fremgår af købstilbuddet

Fra dispositions-/overtagelsesdatoen henligger ejendommen på på købers ansvar og risiko i enhver henseende.

Ejendommen overtages af køber i den stand, hvori den er og forefindes med de bygninger, tekniske anlæg og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed Odsherred Kommune og tidligere ejere har besiddet ejendommen.

Købstilbud og tilbudsfrist:
Købstilbud afgives skriftligt på særskilt bilag "Købstilbudsblanket", der kan rekvireres hos Nordicals Sjælland P/S.

Købstilbuddet udfyldes og indleveres til:

Nordicals Sjælland P/S
Allehelgensgade 8A
4000 Roskilde
Evt. sendes via sikker mail til: 4000@nordicals.dk

Eller

Nybolig Odsherred
Algade 30
4500 Nykøbing Sj

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet.

Køber er i øvrigt bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af Kommunens henholdsvis Regionens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Hvis sælger skriftlige accept ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses tilbuddet for bortfaldet.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under punktet vedrørende "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gjort sig bekendt med indholdet i samtlige de bilag, der indgår som en del af købstilbuddets bilagsmateriale.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Vil du vide mere?

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Lignende ejendomme

Til top