Egebjergvej 48

Sagsnr. 11820072

4500 Nykøbing Sj

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

125 m²

1.500 m²

G

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

750.000 kr.

6.000 kr.

3.579 kr.

29 kr.

Hent prospekt

Tidligere skovbørnehave i offentligt udbud for Odsherred Kommune

For Odsherred Kommune sælges den tidligere skovbørnehave i Nykøbing Sj. i offentligt udbud.

Bygningen ligger ved idrætskomplekset "Kongeengen", klods op ad Grønnehave Skov og tæt på Nykøbing
centrum og Nykøbing havn.

Bygningen er i dag beliggende på en samlet matrikel, sammen med tennis- og fodboldbaner, klubhus og idrætshal m.v., men vil ved salg blive udstykket på en selvstændig matrikel på
ca. 1.500 m², som, foruden den tidligere børnehave, vil omfatte P-plads, overdækning og en lille legeplads.

Bygningen indeholder entre/garderobe, personaleindgang, vaskerum, børnetoilet, personaletoilet,
opholdsrum med lille køkken, yderligere 2 opholdsrum samt et stort, uopvarmet rum, som i dag anvendes til
opbevaring af barnevogne m.v.

Ejendommen har et meget charmerende udtryk med bl.a. stråtag og sprossede vinduer, og har en
særdeles god beliggenhed med direkte adgang til skoven.

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om
offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige
tilbud uanset budstørrelse.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud, dog kan ejendommen overtages så snart alt økonomi er behørigt stillet. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket".
Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder
ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.750,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en
advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes
omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra vejledende udbudspris og fordelt i forhold til den
offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at
køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller
andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for
ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller
købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl
og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår
evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber
relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer,
indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv
foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af
køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser,
køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt
anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte
ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top