Grundtvigsvej 12

Sagsnr. 12821028

4500 Nykøbing Sj

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

6.363 m²

8.791 m²

F

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1.130 kr.

0 kr.

Hent prospekt

OFFENTLIGT UDBUD Grundtvigsskolen til boligprojekt

Grundtvigsskolen har et historisk vingesus over sig, med de arkitektonisk flotte oprindelige 1917-bygninger, og har været skole for mange generationer - og derfor har mange også et helt særligt forhold til, og mange minder herfra.

Skolen er beliggende meget centralt i Nykøbing Sj., få hundrede meter fra byens hyggelige gågade, og med mange specialbutikker, cafeliv og et rigt kulturliv med bl.a. teater, kunstudstillinger m.v.

Pt omfattet af kommuneplanens rammeområde 3BE4 med anvendelse til offentlige formål med bebyggelsesprocent 70 i 2½ etages højde, hvilket skal ændres ifm salg, hvorefter ejendommen naturligt vil være omfattet af det omkringliggende område med bebyggelses procent på 80. Lokalplan 2007-11 er gældende, hvor skolen udgør delområde A, og lokalplanen skal ændres i f.m. salg og anden anvendelse.

Grunden på 8791m2 er afgrænset af Grundtvigsvej mod vest, Billesvej mod nord, af ejendomme på Svanestræde mod øst, og af byejendomme på Svanetorvet mod syd.

Den oprindelige skolebygning inkl. gymnastiksal fra 1917 er bevaringsværdige, og skal bibeboldes med nuværende udtryk. Jf. BBR er bygning nr. 1 opført i 1917 og om-/tilbygning i 2008, som er "den nye 2008”-bygning. Bygning 2 er ”1956” bygningen med seneste registrerede om- og tilbygning i 2003, med bebygget areal 2724m2 , og samlet erhvervsareal 3568m2, heraf 844m2 kælder. Øvrige bygninger - herunder den tidligere brandstation/SFO fremtræde i forholdsvis ringe stand. Bygningerne fremtræder generelt i middel til ringe vedligeholdt stand. I skolegården findes desuden bevaringsværdigt træ.

Henning Larsen Architects har udarbejdet ”Mulighedsstudie” for Grundtvigsskolen, med forslag til omdannelse og nybyg til boliger jf. tre nedennævnte temaer. Mulighedsstudiet indgår som bilag i ejendommens datarum.

Beskrivelse af mulige temaer jvf. Mulighedsstudie:
Tema 1: Omdannelse/konvertering af eksisterende bygninger
Tema 2: Omdannelse/konvertering af 1917 og 2008 bygningerne, samt nybyg projekt
Tema 3: Omdannelse/konvertering af 1917 bygning, samt nybyg projekt

Da skolens funktioner skal flyttes til byens anden skole - på Billesvej - vil endelig overtagelse skulle aftales, men forventet 1 år efter endelig handel på Grundtvigsskolen.

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Købstilbud og tilbudsfrist:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket". Det udfyldte og underskrevet købstilbud afleveres til:

Nordicals Sjælland P/S
Allehelgensgade 8
4000 Roskilde
Evt. sendes via sikker mail til: 4000@nordicals.dk

Eller

Nybolig Odsherred
Algade 30
4500 Nykøbing Sj

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra modtagelsen.. Køber er i øvrigt bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud. Hvis sælger skriftlige accept ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses tilbuddet for bortfaldet.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 12 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.750,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top