Højgårdsvej 1B og 3

Sagsnr. 11819234

4540 Fårevejle

Ejendomstype

Etageareal

Grund

1.561 m²

6.000 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

2.250.000 kr.

1.441 kr.

0 kr.

0 kr.

Hent prospekt

Erhvervsejendom i offentlig udbud

Den udbudte ejendom omfatter et grundareal på i alt 6.000 m², fordelt på to særskilte matrikler á 3.000m2. Beliggende Højgårdsvej 1B og 3.

Grundene er beliggende som hjørnegrund og synlig fra indfaldsvejen Adelers Alle. Grundene er asfalteret/befæstet.

Nr. 1B er bebygget med dels en erhvervsbygning på 798m2 med BBR-anvendelseskode 220 (Erhvervsmæssig produktion vedr. industri, håndværk m.v.), dels med 204m2 erhvervsbygning med samme anvendelseskode. Hal på 798m2 opført i 1972 med facade i gasbeton/metalplader, og taget er med bølgeeternittag, og med porte i gavl, og i den ene langside. Bygningen på 204m2 er ligeledes opført i 1972 i gasbeton og med bølgeeternittag. De to bygninger er sammenbygget af en mellembygning i træbeklædte facader.

Nr. 3 er bebygget med erhvervsbygning på 462m2 med anvendelseskode 290 (Anden bygning til landbrug, industri m.v.), samt med en 82m2 erhvervsbygning med samme anvendelseskode. Erhvervsbygningen er opført i 1977 i gasbeton/metalplader og med bølgeeternittag. Opdelt i fere rum og med 2 større værksteder med porte. Herudover en bygning på 82m2 opført i 1978 i gasbeton og med bølgeeternittag og indeholdende personalefaciliteter som frokoststue/kantine, samt badefaciliteter.

Grundene er omfattet af kommuneplanens rammeområde 12E2 til lettere industri i miljøklasse 4-5, og med bebyggelsesprocent på 33, og op til 2 etager i maksimalt 13m højde.

De to matrikler er indhegnet samlet.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.


Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket".
Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.660,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra udbudspris og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for
ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top