Højgårdsvej 13
4540 Fårevejle

Sagsnr. 17822355

Ejendomstype

Grund

8.675 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

260.250 kr.

0 kr.

OFFENTLIGT UDBUD FOR ODSHERRED KOMMUNE

Offentligt udbud
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

-----

Ejendommen
Ejendommen udgør samlet et anslået grundareal på 8.675 m² og består af matr.nr. 140bg Lammefjorden, Fårevejle samt en del af matr.nr. 140g Lammefjorden, Fårevejle, og herudover en del af et tidligere vejareal, der er beliggende mellem de to nævnte matrikler og som skal nedlægges i forbindelse med udstykningen.

Grunden har tidligere været anvendt af kommunen som jorddeponi o. lign., hvorfor køber må respektere det på grunden værende deponi, og selv sørge for eventuel behørig bortskaffelse heraf.

I forbindelse med ibrugtagning af grunden vil kommunen - alt efter anvendelse - kunne forlange at grunden afskærmes af jordvold eller lignende, af hensyn til områdets generelle og fremtidige karakter. Anvendelse af det på grunden beroende jorddeponi til jordvold kan alene ske efter forudgående godkendelse fra Kommunen.

Grunden er omfattet af Kommuneplanens rammebestemmelse 12E2 til lettere industri, og med maksimal bebyggelse på 33 % i op til 2 etager/13 m højde. Miljøklasse 4-5.

Endvidere er grunden omfattet af Lokalplan nr. 68, og udover ovennævnte rammebestemmelser er anvendelse for delområde B lettere industri, værksteds- og industriformål.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.

-----

Udstykning
Sælger sørger for udstykning af ejendommen, herunder nedlæggelse af det tidligere vejareal, så ejendommen ved overdragelse til køber udgør én samlet matrikel. Her bemærkes det, at nedlæggelse af det tidligere vejareal kan kræve politisk behandling, hvilket køber er forpligtet til at respektere.

Grundens samlede areal anslås til 8.675 m², heraf vej 0 m², og sælger er forpligtet til at igangsætte udstykningen hurtigst muligt.

Det endelige areal fastlægges ved landmåler i forbindelse med, at arealet udstykkes og køber er forpligtet til at tåle mindre ændringer. Grundarealet må dog maksimalt afvige med 5 % og såfremt afvigelsen bliver større, er køber berettiget til at hæve handlen.

Køber er bekendt med og accepterer, at grundens endelige matrikelnummer, vejnavn og husnavn ikke kendes før efter endt udstykning.

-----

Byggemodning m.v.
Ejendommen/grunden overdrages som råjord i ikke-byggemodnet stand. Køber sørger selv for den fulde byggemodning og afholder alle udgifter hertil, ligesom køber selv sørger for betaling af alle stikledningsbidrag samt tilslutningsbidrag til el, vand, kloak, varme, telefon, internet, antenne mv. Køber sørger således selv for betaling af alle udgifter, herunder til etablering af vejanlæg, fortov, gadebelysning mv. Eneste udgift der betales af sælger, er udgiften til udstykningen.

I forbindelse med anlæggelse af hovedkloaksystem henvises til betalingsvedtægt for Odsherred Spildevand, der indgår i bilagsmaterialet.

Det anbefales bygherre/entreprenør at indhente udtalelse i henhold til museumslovens §§ 25 i god tid forud for jordarbejde for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelse jf. museumslovens § 27 og uplanlagte standsninger af jordarbejde. Udgifter i forbindelse med indhentning af udtalelsen er for købers regning og sælger uvedkommende.

Køber gøres opmærksom på, at bygherre/ejer i henhold til Bekendtgørelse af museumslovens §§ 27-29 er pligtig til straks at anmelde fortidsfund til Kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte museum. Disse har hjemmel til at standse allerede påbegyndt jordarbejde/byggeri, ligesom bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, skal standse jordarbejdet i det omfang, at dette berører et fortidsminde.

I det omfang et påbegyndt gravearbejde/byggeri standses, kan køber ikke overfor Odsherred Kommune gøre mangelindsigelser gældende, hverken erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse som følge af, at byggeri standses. Odsherred Kommune kan alene henvise køber til at søge erstatning i medfør af Bekendtgørelsen af museumsloven nr. 358 af 8/4-2014.

Køber henvises til indhold i bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8/4-2014 i sin helhed.

Jordarealet overdrages uden ansvar for sælger af nogen art vedrørende dette forhold.

-----

Overtagelse m.v.
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift på accepteret købstilbud.

Køber har dog mulighed for at disponere over ejendommen før overtagelsesdagen under forudsætning af, at samtlige handlens betingelser m.v. er opfyldt. Nærmere herom fremgår af købstilbuddet.

Fra dispositions-/overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers ansvar og risiko i enhver henseende.

Ejendommen overtages af køber i den stand, hvori den er og forefindes, med evt. bygninger, tekniske anlæg og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed Odsherred Kommune og tidligere ejere har besiddet ejendommen.

-----

Købstilbud
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på særskilt "købstilbudsblanket", der kan rekvireres hos Nordicals Sjælland P/S.

Købstilbuddet udfyldes og indleveres til mærket "Højgårdsvej 13, 4540 Fårevejle":

Nordicals Sjælland P/S
Allehelgensgade 8A
4000 Roskilde
Evt. sendes via sikker mail til: 4000@nordicals.dk

Eller til:

Nybolig Odsherred
Algade 30
4500 Nykøbing Sj.

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet.

Køber er i øvrigt bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af Kommunens henholdsvis Regionens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Hvis sælgers skriftlige accept ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses tilbuddet for bortfaldet.

-----

Ansvarsfraskrivelse
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gæl-der både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under punktet vedrørende "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gjort sig bekendt med indholdet i samtlige de bilag, der indgår som en del af købstilbuddets bilagsmateriale.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen og køber opfordres til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden sin underskrift på købstilbuddet.

Læs mere

Vil du vide mere?

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+45 2033 7733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Lignende ejendomme

Til top