Industrivænget 2A

Sagsnr. 11819235

4540 Fårevejle

Ejendomstype

Etageareal

Grund

542 m²

3.920 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

850.000 kr.

1.568 kr.

0 kr.

0 kr.

Hent prospekt

Lagerejendom i OFFENTLIGT UDBUD

Indhegnet erhvervsejendom beliggende i byzone i industriområde i Fårevejle St.

Omfattet af kommuneplanens rammeområde 12E2 til lettere industri i miljøklasse 4-5, og med bebyggelsesprocent på 33, og op til 2 etager i maksimalt 13m højde.
Lokalplan nr. 68 er gældende for området, der nærmere beskriver ejendommens muligheder.

Beliggende som hjørnegrund og synlig fra Adelers Alle. Grunden er ikke umiddelbart befæstet, men fremtræder med stabilgrus, og mindre områder asfalteret.

Der findes én bygning på grunden – opført i 1987 med stålspær og facader beklædt med metalplader, og taget er med bølgeeternittag. Bygningen er på 542m2 og med en enkelt adgangsdør til hallen, der hidtil har rummet saltlager. Herudover er der port i gavlen.

Mindre areal af grunden, ca. 100m2, er udlejet til TDC, der har opført en telemast med mindre teknikhus. Lejen for arealet er ca. kr. 2.000/år, og er uopsigelig for udlejer i endnu 18 år, med efterfølgende 24 måneders opsigelse, mens den for lejer er uopsigelig i endnu 3 år, hvorefter der er 6 måneders opsigelse.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.


Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købstilbud:
Tilbud leveres - mærket "Tilbud - Industrisvænget 2A" til Nordicals Sjælland P/S, Allehelgensgade 8A, 4000 Roskilde eller Nybolig Odsherred, Torvestrædet 8, 4560 Vig. Tilbuddet skal være skriftligt og fortroligt, f.eks. sendt ved sikker e-mail, anbefalet post eller personlig levering.

Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket"

Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsfrist. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.660,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra budsum på stor kr. 850.000 og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for
ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top