Stårupvej 3
4573 Højby

Sagsnr. 17819289

Ejendomstype

Grund

72.738 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

2.125.000 kr.

0 kr.

Råjord i offentligt udbud

Grunden der tidligere husede den nedbrændte Højby Hallen, henligger nu som tom/ubebygget grund med matr.nr. 13bd. Grunden er under frastykning af tidligere hal-inspektør-bolig med areal 700m2. Herudover omfatter det udbudte areal tidligere fodboldbane og større asfaltbelagt parkeringsareal (matr.nr. 13a), samt ca. 1,85ha der er bortforpagtet til landbrugsmæssig udnyttelse (matr.nr. 13bz).

Grunden er beliggende synligt mod Stårupvej, i område med golfbane, tennisbaner m.v. lige uden for Højby's bygrænse, på vejen til Nykøbing Sj.

Grunden er beliggende i landzone, omfattet af kommuneplanens rammeområde 5F4 "Højby Hallen", og jf. denne er området udlagt til "offentlige formål og kulturelle institutioner". Erhvervsmæssig ændring i anvendelsen kræver landzonetilladelse, ligesom anvendelse udover kommuneplanens bestemmelser jvf. 5R4 kræver tillæg til kommuneplan, samt udarbejdelse af lokalplan.

Af nuværende parkeringsanlæg tinglyses deklaration om brugsret for Odsherred Kommune på p-lommen nærmest Stårupvej. Herudover har Odsherred Forsyning regnvandsledninger på arealet jvf. oversigtskort i bilagsmateriale, hvor der tinglyses deklaration om respekt af dette, herunder at regnvandsledninger ikke ligger på gæsteprincip. Der forefindes desuden dræn på arealet jvf. kortmateriale i bilag, som ejer er forpligtet til at vedligeholde. I forbindelse med salget af ejendommen vil der skulle ske en matrikulær opdeling, idet matr.nr. 13a (tidligere boldbane og parkeringsanlæg til hallen) og 13bz (bortforpagtet landbrugsjord) i øjeblikket er sam-matrikuleret med matr.nr. 13cg (Tennisklubbens arealer) på modsatte side af Stårupvej. Herudover eventuelt sam-matrikulering af matr.nr. 13a og 13bz med matr.nr. 13bd (hvor hallen tidligere lå).

På matr.nr. 13a er en beskyttet, mindre sø, ligesom denne matrikel grænser op til en anden beskyttet sø.

Matr.nr. 13bd (hvor hallen tidligere lå), samt den del af matr.nr. 13a der var parkeringsplads til hallen er separat-kloakeret. Afhængig af den fremtidige anvendelse, vil ejer skulle ansøge om udledningstilladelse, nedsivning eller anden renseløsning for areal/er der ikke er omfattet af spildevandsplanen.

Grundstørrelse:
Grunden kan købes i mindre parceller, dog minimum 2.000 m² til erhvervsbyggeri mv.

Moms:
Køber er gjort opmærksom på, at ejendommen sælges som ubebygget areal og landbrugsareal samt andet og at købesummen vil blive tillagt moms.

Byggemodning:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med byggemodning og tilslutningsafgifter af grunden, herunder til el-, vand- og varmeforsyning m.v.

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.
Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud eller når alt økonomi er behørigt stillet. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket".
Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.850,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet ud fra udbudspris og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for
ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift..

Læs mere

Vil du vide mere?

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Lignende ejendomme

Til top