Bavnevej 33a, m.fl

Sagsnr. 6256

8930 Randers NØ

Ejendomstype

Etageareal

4.214 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

18.500.000 kr.

4.390 kr.

7,37 %

2.107.800 kr.

500 kr.

768.713 kr.

182 kr.

Hent prospekt

Veldrevet ejendomsselskab

EJENDOMSSELSKABET:
I veldrevet ejendomsselskab udbydes portefølje af 34 boligeudlejningsejendomme med 39 lejemål.

Ejendommene fordeler sig med 29 villaer og 4 dobbelthuse.

Den typiske ejendom er en friliggende villa med en boligenhed. Lejer er pålagt at holde ejendommens udenoms arealer.

Ejendommene er geografisk beliggende dels i oplandsbyer nord for Randers, og dels i oplandsbyer mellem Randers og Aarhus med vægt omkring Hadsten.

Selskabet har med egne håndværkere sørget for løbende at holde ejendomsporteføljen i en god og velvedligeholdt stand, hvilket manifesteres af de store vedligeholdelsesbeløb i årsregnskaberne.

Samtidig med overtagelse af selskabet har køber mulighed for at erhverve yderligere sig 10 lignende boligejendomme, som ejes i interessentskab af to af selskabets ejere. Disse ejendomme er bogført til 5,0 mio.kr. og gældfrie.

SELSKABSOPLYSNINGER:
Selskabet Bjarni Byg A/S ejes af familien Nielsen, og selskabet har regnskabsår 1.5.-30.4.

Bjarni Byg A/S havde pr. 30.4.2017 en balance på 26,5 mkr., hvoraf ejendommene er bogført til 26,2 mkr., og øvrige aktiver 0,3 mkr.
Egenkapitalen er pr. 30.4.2017 opgjort til 13,2 mkr., udskudt skat bogført til 0,6 mkr., gæld kreditforening bogført til 9,1 mkr., kortfristet gæld excl. kreditforening bogført til 2,9 mkr.
Koncernintern gæld til ejerne udgør 0,7 mkr.

Der er i 2018 udtaget to boligejendomme til bogførte værdier, samt gennemført salg af erhvervsejendommen.Den tilsvarende kreditforeningsgæld er/bliver indfriet.

De resterende ejendomme udbydes herefter til en kontantpris på kr. 18.500.000, hvilket giver en egenkapital i selskabet på ca. kr. 8.100.000.

Køber skal gældsovertage ca. 7,1 mío.kr. i kreditforeninger, øvrige gældsposter incl. deposita på ca. 0,7 mio.kr og forvente refinansiering af ca. 2,8 mkr. (bankgæld og koncerngæld) i selskabsregi, og bør have mulighed for at optage yderligere lån i ejendommene enten i kreditforening eller bank. Seks af ejendommene er p.t. ubelånte.

Ejendommene erhverves ved køb af samtlige aktier i Bjarni Byg A/S, og købesummen for aktierne beregnes som den opgjorte egenkapital pr. overtagelsen, hvor ejendommene indregnes til den mellem køber og sælger aftalte kontantpris og med tillæg af sædvanligt driftsoverskud fra 1.5.2017 og indtil den aftalte overtagelsesdag.

STRATEGI:
Som udgangspunkt videreførelse af den nuværende drift, hvor ejendomme istandsættes ved fraflytning og genudlejning med henblik på udnyttelse af den enkelte ejendoms potentiale.

Alternativt løbende frasalg af ejendommene, når disse fraflyttes af lejer, men henblik på hjemtagelse af evt. merpris i forhold til værdien som udlejningsejendom.

Læs mere

Jesper Bruun Fangel

jef@nordicals.dk

+4589153300

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top