Skjoldet 20 (Hobrovej 839)

Sagsnr. G170632C

9230 Svenstrup J

Ejendomstype

Grund

21.531 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

11.000.000 kr.

0 kr.

Hent prospekt

Erhvervsgrund under udstykning

Erhvervsgrund (under udstykning) på 21.566 m² sælges.

Grunden ligger i den sydlige udkant af Svenstrup mellem Hobrovej og jernbanen samt i umiddelbar forbindelse med motorvejstilslutningen (afkørsel 29).

Arealet har tidligere været anvendt til planteskole.

Området er kendetegnet ved stor terrænmæssig variation. Terrænet falder generelt i østlig retning mod den flade ådal. Dette giver planområdet en helt unik og højprofileret synlighed mod motorvejen, og oveni en landskabsbetinget mulighed for at indpasse erhvervsbyggeri af høj kvalitet.

Området planlægges til virksomheder inden for miljøklasse 1-5 bl.a. kontor- og serviceerhverv, mindre erhverv, samt funktioner tilknyttet transport, herunder tankanlæg med butik, butikker til pladskrævende varer, restaurant og endeligt mulighed for opførelse at et hotel. Området har en optimal beliggenhed ift. det overordnede vejnet, hvorfor der også er plads til større virksomheder.

LAR / Vejprojekt etc.:
Køber etablerer, for egen regning, eventuelle veje på det tilkøbte areal, og forpligter sig til i forbindelse med realisering heraf at anvende de i det overordnede vejprojekt fastsatte tilslutninger/udkørsler samt til at overholde myndighedskrav vedrørende sædvanlige forhold som eksempelvis krav til hældning på vejforløb.

Sælger foranlediger stamveje, efter principper som anført på myndighedsprojekt (kan rekvireres hos Nybolig Erhverv). Sælgers forpligtelse omfatter alle udgifter i forbindelse med etablering, herunder etablering af gadebelysning mv. Efter færdiggørelse af vejprojekt overføres veje til grundejerforeningen, som køber er pligtig medlem af.

Grundejerforening:
For området oprettes der en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Afgrænsningen fastsættes af Aalborg kommune. Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, evt. fælles parkeringsarealer.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg, stier mv. Der henvises til vedtægter for grundejerforeningen og i øvrigt til lokalplanens bestemmelser herom.

Køber er pligtig medlem af Grundejerforeningen og forpligtet til at tiltræde vedtægter herfor, herunder evt. pantstiftende vedtægter eller ejerpantebrev til sikkerhed for foreningen.

Bæreevne mv.:
Sælger bærer i enhver henseende ingen risiko og intet ansvar for ejendommens bund-, affalds-, miljø- og forureningsforhold (såvel jord som grundvand), idet køber overtager ejendommen i den bund-, affalds- og miljø- og forureningsmæssige stand, hvori den nu og på overtagelsesdagen er og forefindes. Så vidt sælger ved eller burde vide findes ingen affald eller forurening på ejendommen, ligesom sælger ikke kender til kilder, der i sælgers ejertid kan have været årsag til forurening. Sælger har endvidere ingen ansvar for ejendommens bæreevne.

Infrastruktur:
Afstand til Aalborg Lufthavn, ca. 20 km
Afstand til regionaltog, ca. 3 km
Afstand til motorvej, ca. 0,5 km
Afstand til busstoppested, ca. 0,5 km

Læs mere

Kim Jacobsen

kja@nordicals.dk

+4540317363

Skibbrogade 3, 3. sal, 9000 Aalborg

+4598134000

9000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top