Doggerbanke 1

Sagsnr. E3156

9850 Hirtshals

Ejendomstype

Grund

6.000 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

5.000.000 kr.

183.000 kr.

Hent prospekt

Sælges i budrunde for Hjørring Kommune

Erhvervsgrunden ligger centralt i Hirtshals tæt på Color Lines terminal og med kort afstand til byens centrum og er en af de absolutte sidste ubebyggede grunde tæt på havn og centrum.

Ny planlægning af grunden er i gang sat, så man fremtidigt kan anvende den til centerformål i form af detailhandel herunder dagligvarebutikker, kontorer og liberale erhverv, offentlige- og private servicevirksomheder.

På arealet kan der etableres et max. etageareal på 2.500 m², og derved kan der etableret et bruttoareal til butiksformål på op til 2.500 m².

Bygninger skal etableres i 1 plan og i max 6 meters højde. Hvis man udbytter terrænet, kan facaden være højere mod havnen/nord. Tagene skal beplantes, og de eksisterende planter og jord i området kan med fordel flyttes til taget, hvis muligt, da planterne er tilpasset klimaet i Hirtshals. Alternativt kan tilsvarende planter plantes eller sås på taget.

Der skal indrettes p-pladser efter følgende minimumskrav:
Dagligvare-/udvalgsvarebutikker: 1 p-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal i øvrigt
Kontorer, klinikker og liberale erhverv mm.: 1 p-plads pr. 25 m²

Parkeringsarealerne skal indrettes og etableres med en graduering i belægningen. På arealerne nærmest bebyggelsen kan belægningen etableres som en tæt, fast belægning, som f.eks. asfalt, fliser mm. Arealerne længst fra bebyggelsen skal etableres med en grøn karakter, f.eks. i form af græsarmering på selve p-pladserne og manøvre-arealet. Imellem græsarmeringen skal der plantes eller sås græs- og plantearter, der kan trives i Hirtshals.

Der skal etableres en stiforbindelse for gående trafikanter fra arealet til fortovet ved rundkørslen vest for området.

Overtagelse af grunden sker umiddelbart efter lokalplanens godkendelse, som ventes af blive vedtaget i juni 2020.

Grunden udbydes til salg til en mindstepris på 5.000.000 kr. eksklusiv moms og sælges til højestbydende over denne pris. Hvis der indkommer flere enslydende bud til højeste pris, bliver der en ny budrunde blandt højestbydende. Der er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne, som byder selv skal kontakte for priser.

Mindstepris
Grunden udbydes til salg for Hjørring Kommune med en mindstepris på kontant kr. 5.000.000,00. Købesummen er eksklusiv moms.

Godkendelse af Hjørring Byråd
Handlen skal godkendes af Hjørring Byråd, og Hjørring Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden, men forbeholder sig retten til at forkaste samtlige tilbud samt søge at opnå overbud.

Købstilbud, der indeholder forbehold eller en kontantpris på andre vilkår end anført i udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ugyldige.

Lov om offentligt udbud m.v.
Grunden udbydes til salg efter reglerne i Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme - Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i udbudsmateriale med tilhørende bilag.

Bud
Særlig blanket skal anvendes. Blanket fås sammen med udførligt udbudsmateriale.

Den udfyldte og underskrevne tilbudsblanket og den underskrevne købsaftale skal afleveres på ejendomsmæglerens forretningssted eller sendes som postforsendelse hertil i en lukket kuvert, der er mærket "bud" og med angivelse af 'Doggerbanke 1' indenfor nedenfor angivne frist.

Det er aftalt, at buddet skal være ejendomsmægleren i hænde senest den 06.01.2020 kl. 10:00, og det er tilbudsgivers ansvar, at købstilbuddet er afgivet rettidigt.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af købstilbud - og indtil salg har fundet sted er købstilbud fortrolige.

Tilbuddet er bindende for køber indtil den 31.01.2020, og bud skal godkendes af Hjørring Byråd og forventes godkendt den 29.01.2020.

Ved afgivelse af tilbud skal der vedlægges en erklæring på budsummens berigtigelse fra anerkendt pengeinstitut udstedt indenfor de seneste 3 måneder. Erklæringen skal være underskrevet af udsteder.

Købstilbud skal vedlægges bekræftet med kopi af billedlegitimation, hvis budgiver er privatperson - og bekræftet tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt budgiver er et selskab.

Læs mere

Tommy Kruse Fuglsang

tkf@nordicals.dk

+4520933555

Silovej 8, 4 sal, 9900 Frederikshavn

+4598426400

9900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top